Advokátní kancelář JUDr. Helena Šmídová

Občanské právo

* sepisování smluv (nájemní smlouvy, kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, zástavní smlouvy, věcná břemena aj.)

* sousedské spory, spory vyplývající z nájemních a spoluvlastnických vztahů

* návrhy v rámci vymáhání pohledávek a jejich zajištění

* vyřizování sporné i nesporné agendy (zastupování klientů)

* dědické právo